raoofpalang ارسال در 1389-12-23 10:59:00

بهترين تانک هاي رزمي جهان + فیلم

تانک لئوپارد اولين بار در سال 1963توسط آلمان غربي توليد گرديد . بيش از 6000   دستگاهاز اين تانک توليد گرديد و به کشورهاي عضو پيمان ناتوتحويل گرديد. تانک لئوپارد در دهه هاي60و 70به يکي از تانک هاي موفق تبديل شد . جنگ افزار اصليتانک يک توپ105ميليمتري بود و علاوه بر آن دو مسلسل MG-3 کاليبرmm62/7   يکي به صورت موازي با توپو ديگري بر روي بر جک نصب گرديده بود.اين تانک هنوزدر ارتش بعضي از کشورها در حال خدمت مي باشد .
http://img.tebyan.net/big/1387/10/1832538648192621703524915587622928117143.jpg


در اواخر دهه ي70ميلادي با آشکار شدن ضعف تانک هاي غربي مقابل تانک هايقدرتمند کشورهاي پيمان ورشو که به تانک هايT 72   وT 64   مجهز بودند . طراحي يک تانک جديد و قدرتمند تردر آلمان غربيشروع شد . توليد تانک جديد که لئوپارد2نام داشت . در سال1979آغاز شد. تانک لئوپارد2 از لحاظ مشخصات فيزيکي بزرگتر از لئوپارد 1و از لحاظ سيستم کنترل و ناوبريبا آن بسيار متفاوت است .بدنه يتانک از سه بخش تشکيل شده ؛    1- اتاقک راننده که در بخش جلوقرار دارد .                                                                                    2- بخش فرماندهي و کنترل که در وسط بدنهقرار دارد .3- بخش موتور که در انتهاي بدنه قرار دارد .
http://img.tebyan.net/big/1387/10/2269486147114616211752484179133211730.jpg


اتاقک راننده به سه عدد پريسکوپ مجهز است و سمت چپراننده فضاي ذخيره سازيمهمات است. يک دوربين نيز در انتهاي تانکنصب شده که تصاوير را بر روي يک نمايشگر تلويزيوني در اختيار راننده قرار مي دهد تا بتواند در جهت عکس حرکت کند. برجک نيز در وسط تانک قرار دارد . نسل سومزره هاي مرکب بر روي تانکنصب گرديده و زره هاي قسمت کنار و جلو که در معرض آتش دشمن قرار دارد به کمک قطعاتي تقويت گرديده .اين زره ها در نقش عايق هاي صوتي و حرارتي نيز برايتانک عمل مي نمايد . پريسکوپ هايتانک قابليت o360   گردش و امکاناتديد در شب دارد . جايگاهتوپچيبه يک مسافت باب ليزريو آشکارساز مادون قرمزو هدف يابحرارتي است. که از آنها براي ماموريت هاي ضد بالگرد نيز مي توان اشاره کرد. اتاقک خدمه به آشکار ساز انفجار و سيستم اطفاء حريق مجهز است. همچنين يک ديواره ضد حريق قسمت موتور را طوري از اتاقک جدا کرده تا در صورت انفجار يا آتش سوزيموتور به خدمه آسيبي نرسد. سيستم تهويه مطبوع تانکفضاي مناسبي را برايفعاليت خدمه مهيا کرده است.
http://img.tebyan.net/big/1387/10/46111871272531371312172237025311897723264.jpg


تانک به سيستم ناوبري دوگانه يمکان ياب جهاني GPSو ناوبريخودکار مجهز است . سلاح اصلي تانک يک توپmm120بدون خانL 44   است که در مدل A6   با يک توپmm120با نامL 55با طوللوله ي بلندترتعويض گرديده . طول بلندتر لوله باعثافزايش سرعت و قدرت نفوذگلوله شده است. اين توپبه سيستم فشنگ پران اتوماتيک مجهز است. قابل ذکر است که تانک معروفM1A2(آبرامز)ايالات متحدهدقيقاًاز همين توپ استفاده مي نمايد و اين توپدر آمريکا تحت ليسانس آلمان توليد مي شود. قدرت فوق العاده يتوپ ، توان درگيري تانک با اهدافپروازيکم ارتفاع را به آن داده است و به اين منظور از گلوله هاي ويژه اي که توسط ايالات متحده طراحيگرديده استفادهمي نمايد .
http://img.tebyan.net/big/1387/10/1302421961261081111251329752244187112180252.jpg

http://img.tebyan.net/big/1387/10/137101160818720121542163321214512157171209.jpgموتور ديزل MTUMB873   با توان1500اسب و ياMTUMB883   با توان1650اسب قابليت حرکت با سرعت72کيلومتربر ساعت را به تانک مي دهد .تانک لئوپارد2گونه هاي مختلفي دارد. مدل هاي A4 الي A1بسيار به هم شبيه هستند ولي گونه هايA5وA6با بقيهمتفاوتند. زره مدلA5مستحکم تر است و مدلA6   که جديدترين و پيشرفته ترين مدل مي باشد . سيستم هاي حفاظت ضد مين، موتور کمکي و کنترل آتش دستليک پيشرفته تريمجهز است. تاکنون 3200دستگاهاز اين تانک توليد گرديدهو در اختيار ارتشکشورهاي اتريش ، دانمارک ، هلند ، نروژ ، سويس، سوئد و اسپانياقرار داده شده. مدل ديگري از تانک لئوپارد مدلSمي باشد که در سال2002به ارتش سوئد تحويل گرديد. اين تانک به سيستم فرماندهي کنترل و يک زرهغير عامل جديد مجهز مي باشد.   تانک مدرنيزه شده ي لئوپارد يکي ازبهترين و پيشرفته ترين تانک هاي جهان ازلحاظ تحرک قدرت آتش و سيستمدفاعيمي باشد. شايد تنها مشکل آن وزن62تني آن است که حمل و نقل و نگهداري آن را مشکل مي سازد ولياين وزنتاثيري بر قدرتتحرک و مانورپذيري آننگذاشته .در سال1998تانک لئوپارد2مدل A5توسطمجري معتبرmilitary ordanance   به عنوان بهترين تانک رزميجهانانتخاب گرديد.لازم به ذکر است که تانکآبرامز امريکادر رده يدوم و تانکT90روسها در رده هفتم قرار گرفت .
http://img.tebyan.net/big/1387/10/17222818822420411299915174109472525318954.jpg


صفحه: [1]
نگارش اصلی: بهترين تانک هاي رزمي جهان + فیلم